Hjem Velkommen Bestyrelsen Vedtægter Træningstider Priser Eftersøgning Galleri Sponsorer

§ 1. Hjemsted

 

Foreningens navn er DcH Bøgestrøm.

Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

DcH Bøgestrøm er medlem af DcH.

 

§ 2. Formål

 

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til at fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

For at nå disse mål skal foreningen:

 

1. Samle hundeinteresserede personer i en forening.

2. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af DcH Bøgestrøm.

3. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

4. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7. Tilmelde deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 

§ 3. Optagelse

 

Enhver, der vil medvirke til at fremme foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.

Nye medlemmer betaler et kontingent og træningsgebyr, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer tilmeldes løbende til DcH.

Foreningen skal betale det fastsatte beløb pr. medlem til DcH og kreds 6.

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra det næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

 

§ 4. Kontingent

 

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Medlemmer, der ikke, inden den af bestyrelsen fastsatte dato, har indbetalt sit kontingent, kan slettes af foreningen.

Ingen kan deltage i træning og konkurrencer, før skyldigt kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

Afmelding

 

Medlemmer, der enten ikke ønsker at fortsætte medlemskabet eller ikke opfylder lokalt fastsatte betingelser for fortsat medlemskab, kan afmeldes i løbet af kalenderåret. Der sker ingen refusion af kontingent som følge af afmeldelsen.

        

§ 5. Indkaldelse generalforsamling

 

Generalforsamlingen holdes senest den 31. januar og indkaldes med mindst 21 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer, i de lokale dagblade eller I medlemsbladet.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt ordlyden af eventuelt indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom, og samtidig, til formanden, indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæring derom er modtaget.

 

§ 6. Generalforsamlingen

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. December.

Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, dog undtaget sådanne, der er henlagt til DcH’s afgørelse.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning af foreningens formand

3.  Regnskabsaflæggelse af kassereren

4.  Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af formand

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.  Valg af 2 revisorer

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Valg af delegerede og 1 suppleant for hver af disse

12. Eventuelt

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

 

§ 7.

 

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal, som information, indsendes til formanden for DcH senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§ 8.

 

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af forening, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§ 9. Bestyrelse

 

Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling.

Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse.

 

§ 10. Regnskabsår

 

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. December.

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden den 15. januar og skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

 

§ 11. Konkurrencer

 

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering.

Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 

§ 12. Disciplinærsager

 

Såfremt et medlem overskrider de i foreningen gældende vedtægter og regler ved sin opførsel eller på anden måde sætter ud over, hvad der hører til almindelig god orden, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem en irettesættelse eller karantæne.

Et medlem kan udelukkes såfremt:

 

a. Medlemmet gør sig skyldig i uvederhæftig omgang med betroede midler, det være sig for lokalforeningen, kredsen eller landsforeningen eller i andre af foreningssammenhænge.

 

b. Der foreligger dokumentation for, at medlemmet har modarbejdet og skadet foreningens formål og interesser.

 

c. Medlemmet gør sig skyldig i et sådan forhold, at dets forbliven i foreningen må antages at kunne nedsætte foreningens eller dens medlemmer i det almindelige omdømme.

Finder lokalforeningens bestyrelse, at der er grund til, at medlemmet udelukkes fra samtlige DcH’s afdelinger, skal udelukkelsessagen rejses ved DcH’s ordensudvalg.

 

d. Medlemmer der uddanner sig som træner, indgår en kontrakt på 3 år med DcH Bøgestrøm. Da DcH Bøgestrøm har betalt for medlemmet uddannelse,  

Forlader medlemmet DcH Bøgestrøm inden kontraktens ophør, hæfter medlemmet for det fulde beløb,  

 

§ 13.

 

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de, til enhver tid, gældende bestemmelser i DcH.

 

§ 14. Ophør

 

Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens bestående.

Skulle foreningen blive opløst, skal ejendele udlånt eller stillet til disposition af DcH leveres tilbage til denne.

Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder Kræftens Bekæmpelse og Dyrenes Beskyttelse ligelig imellem.

Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening under landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsens hovedbestyrelsesmedlem har sæde. Til varetagelse af daglige opgaver.

 

§ 15. Lovenes godkendelse

 

Ændringer af vedtægter, eller ophævelse af disse, har først gyldighed, når hovedbestyrelsens godkendelse foreligger.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2016

Vedtægter for DcH Bøgestrøm

 

Foreningens vedtægter.

 

Vedtægter for 628 DcH Bøgestrøm.

 

Forkortelser:

DcH = Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

DcH Bøgestrøm = Foreningen